Podstawy prawne działania naszej placówki:

 •     Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654 z późniejszymi zmianami) i przepisy wykonawcze do tej ustawy
 •     Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007r. Nr 70, poz. 473 z późniejszymi zmianami) i przepisy wykonawcze do tej ustawy
 •     Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2012r. poz. 124 z późniejszymi zmianami) i przepisy wykonawcze do tej ustawy
 •     Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U.  z 2005r. Nr 180, poz. 1493 z późniejszymi zmianami) i przepisy wykonawcze do tej ustawy
 •     Uchwała Nr XXIX/246/92 Rady Miejskiej Starogardu Gdańskiego z dnia 27 sierpnia 1992 roku w sprawie powołania jednostki budżetowej Gminy Miejskiej Starogardu Gdańskiego p.n. Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowychw Starogardzie Gdańskim ( z dniem 01.09.1992r.)
 •     Uchwała Nr II/14/98 Rady Miejskiej Starogardu Gdańskiego z dnia 20 listopada 1998 roku w sprawie przekształcenia publicznego zakładu opieki zdrowotnej
 •     Uchwała Nr XLIII/415/2006 Rady Miejskiej Starogardu Gdańskiego z dnia 26 kwietnia 2006 roku w sprawie zmian Statutu Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Starogardzie Gdańskim (wprowadzająca zmianę nazwy jednostki na Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej – Przychodnia Leczenia Uzależnień)
 •     Uchwała Nr XXXV/345/2013 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 30 stycznia 2013 w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej – Przychodnia Leczenia Uzależnień  Starogardzie Gdańskim
 •     Uchwała Nr 64/05/99 Zarządu Miejskiego w Starogardzie Gdańskim z dnia 25 maja 1999r. w sprawie powołania na stanowisko kierownika samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej Pani Marii Berezowskiej
 •     Wpis do Krajowego Rejestru Sądowego
 •     Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Pomorskiego
 •     Statut Samodzielnego Publicznego Zakładu opieki Zdrowotnej – Przychodnia Leczenia Uzależnień w Starogardzie Gdańskim


 Podstawy prawne działania naszej placówki:
 

1) Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2013r. poz. 217 ze zmianami) i przepisy wykonawcze do tej ustawy

2) Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2008r. Nr 164, poz.1027 ze zmianami) i przepisy wykonawcze do tej ustawy

3) Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz.U. z 2011r. Nr 231, poz.1375) i przepisy wykonawcze do tej ustawy
 
4) Ustawa z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz.U. z 2012r. poz. 1356 ze zmianami) i przepisy wykonawcze do tej ustawy

5) Ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (t.j. Dz.U. z 2012r. poz. 124) i przepisy wykonawcze do tej ustawy

6) Ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. Nr 180, poz. 1493 ze zmianami) i przepisy wykonawcze do tej ustawy

7) Ustawa z dnia 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U z 2009r. Nr 52, poz. 417 ze zmianami) i przepisy wykonawcze do tej ustawy

8) Uchwała Nr XXIX/246/92 Rady Miejskiej Starogardu Gdańskiego z dnia 27 sierpnia 1992 roku w sprawie powołania jednostki budżetowej Gminy Miejskiej Starogardu Gdańskiego p.n. Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Starogardzie Gdańskim ( z dniem 01.09.1992r.)

9) Uchwała Nr II/14/98 Rady Miejskiej Starogardu Gdańskiego z dnia 20 listopada 1998 roku w sprawie przekształcenia publicznego zakładu opieki zdrowotnej
 
10) Uchwała Nr XLIII/415/2006 Rady Miejskiej Starogardu Gdańskiego z dnia 26 kwietnia 2006 roku w sprawie zmian Statutu Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Starogardzie Gdańskim (wprowadzająca zmianę nazwy jednostki na Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej – Przychodnia Leczenia Uzależnień)

 11) Uchwała Nr XXXV/345/2013 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 30 stycznia 2013 roku w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej – Przychodnia Leczenia Uzależnień  Starogardzie Gdańskim

12) Uchwała Nr VIII/48/2015 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 25 marca 2015 roku w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Centrum Zdrowia Psychicznego i Leczenia Uzależnień w Starogardzie Gdańskim (wprowadzająca zmianę nazwy jednostki)

13) Uchwała Nr 64/05/99 Zarządu Miejskiego w Starogardzie Gdańskim z dnia 25 maja 1999r. w sprawie powołania na stanowisko kierownika samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej Pani Marii Berezowskiej

14) Wpis do Krajowego Rejestru Sądowego

15) Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Pomorskiego

16) Statut Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Centrum Zdrowia Psychicznego i  Leczenia Uzależnień w Starogardzie Gdańskim