Drukuj
Izabela Orlikowska- Kawska

wykształcenie wyższe -  mgr pedagogiki o specjalności resocjalizacja, Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Bydgoszczy; studia podyplomowe zarządzanie podmiotami leczniczymi; certyfikat Specjalisty Psychoterapii Uzależnień, Studium Pomocy Psychologicznej w Warszawie; Studium Terapii Uzależnień w Warszawie; staż w Wojewódzkim Ośrodku Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Gdańsku, superwizje w NZOZ Ośrodku Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Działdowie; warsztat „Terapia Krótkoterminowa Nastawiona na Rozwiązanie”,  warsztat „Założenia i podstawy treningu zachowań konstruktywnych terapii uzależnień od alkoholu i współuzależnień z elementami treningu rozwojowego”; szkolenie „Praca z małżeństwem z problemem alkoholowym”; szkolenie „Metody szkolnej interwencji wobec ucznia sięgającego po narkotyki i inne środki uzależniające”; szkolenie „Uzależniona rodzina czy rodzina z problemem uzależnienia”; szkolenie „Psychoterapia krótkoterminowa podejście integrujące”; warsztat  „Komunikacja z pacjentem”; certyfikat „Uzależnienia nie-chemiczne w terapii poznawczo-behawioralnej”; szkolenie „Zaburzenia osobowości u osób uzależnionych”; szkolenie „Psychoterapia indywidualna chorych z bulimią”;  szkolenie „Listy ze świata nocy-praca ze snem w psychoterapii; szkolenie „Ach, powtórz wszystko jeszcze raz…”- psychoterapia pacjentów z natręctwami ; szkolenie „Metody  i Strategie Pomocy Psychologicznej dla Par”; szkolenie „Podróż na Squaw Peak” – psychoterapia małżeństw i par”; szkolenie „Wprowadzenie do Terapii Schematów”; szkolenie „Rozwijanie umiejętności w terapii schematów”; szkolenie „ Nieoczekiwana lekkość bytu” – psychoterapia następstw stresu”; szkolenie „Metody szkolnej interwencji wobec ucznia sięgającego po narkotyki i inne środki uzależniające”; sympozjum nt. „Wczesna diagnostyka uzależnień”, szkolenie „Komunikacja z pacjentem”; szkolenie dla gminnych komisji ds. rozwiazywania problemów alkoholowych.

Maria Berezowska-Makowska

wykształcenie wyższe mgr pedagogiki specjalnej; studia podyplomowe w zakresie psychologii klinicznej; certyfikat Specjalisty Terapii Uzależnień, superwizor Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii. Posiada rekomendacje do prowadzenia superwizji klinicznej terapeutów i zespołów zajmujących się leczeniem osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych. Członek Pomorskiej Rady Ekspertów ds. Przeciwdziałania Uzależnieniom, biegły sądowy w przedmiocie uzależnienia od substancji psychoaktywnych. Wieloletni praktyk psychoterapii osób będących w kryzysie, cierpiących na zaburzenia depresyjne, lękowe oraz osób ponoszących konsekwencje przeżytej traumy (PTSD, DESNOS). Posiada uprawnienia do prowadzenia terapii osób z syndromem DDA, DDD. Od 1999 roku kierownik SP ZOZ Centrum Zdrowia Psychicznego i Leczenia Uzależnień; udział w konferencjach, warsztatach i seminariach dla osób prowadzących psychoterapię Dorosłych Dzieci Alkoholików: „Psychoterapia depresji, tendencji samobójczych i innych stanów kryzysowych u DDA;  Zaburzenia osobowości u osób z syndromem DDA – diagnoza i psychoterapia”; „Program psychoterapii dla Dorosłych Dzieci Alkoholików w podejściu psychoterapii integracyjnej”; uczestnictwo w warsztacie pt. „Strategie terapeutyczne i program psychoterapii Dorosłych Dzieci Alkoholików”; seminarium nt. „Strategie pracy psychoterapeutycznej z dorosłymi dziećmi alkoholików, u których występują zaburzenia emocjonalne”; szkolenie dla terapeutów prowadzących psychoterapię  Dorosłych  Dzieci  Alkoholików; udział w konferencji pt” Ciało z waty, ciało z kamienia – refleksje na temat obrazu i doświadczania ciała u osób z syndromem DDA”;„Programy i strategie psychoterapii DDA”;  sympozjum Sekcji Naukowej Psychoterapii PTP „Superwizje  w psychoterapii”;  certyfikat „Uzależnienia nie-chemiczne w terapii poznawczo-behawioralnej”; szkolenie „Wprowadzenie w podstawy psychoterapii psychodynamicznej”, szkolenie „Różne nurty psychoterapii w leczeniu osób uzależnionych”; warsztat Szkoła Trenerów; „Dwuletnie szkolenie w prowadzeniu ustawień systemowych metodą Berta Hellingera”; udział w seminarium pt. „Ustawienia systemowe w kontakcie indywidualnym (praca z dziećmi i na temat dzieci)”;  Praktyka Neurolingwistycznego Programowania, szkolenie pt. „Psychoterapia depresji”;  kurs „Hipnoza i hipnoterapia”; szkolenie „Zaburzenia odżywiania – anoreksja, bulimia, kompulsywne objadanie”; konferencja TZA-ART. „Stop Przemocy – O Godność Człowieka”; kurs „Szkolenie dla pracowników świetlic socjoterapeutycznych; kurs ”Wprowadzenie do terapii Gestalt – Podstawy  pomagania”; warsztat „Terapia Krótkoterminowa Nastawiona na Rozwiązanie”;  szkolenie nt. „Problemy przemocy i zasady interwencji kryzysowej”; kursy z zakresu doskonalenia umysłu „Metoda Silvy – kurs podstawowy”; kurs „Pogłębiona metoda Silvy”; Ultra Seminarium dla absolwentów metody Silvy- leczenie holistyczne; kurs twórczej wizualizacji; warsztat „Modelowe rozwiązania pomocy osobom po przeżytej traumie"; udział w konferencji nt. „Osobowość z pogranicza. Jak wspierać osoby wrażliwe emocjonalnie?”; udział w konferencji „Psychoterapia Uzależnień”;

Marek Fanslau

wykształcenie wyższe medyczne -  Akademia Medyczna w Gdańsku, specjalista II stopnia w zakresie  psychiatrii, szkolenie podstawowe w zakresie teorii psychoterapii i umiejętności psychoterapeutycznych, kurs „Podstawy Psychoterapii Psychodynamicznej I stopnia’;

Marek Brzoskowski

wykształcenie  wyższe medyczne -  Uniwersytet Medyczny w Poznaniu, specjalista  w dziedzinie  psychiatrii;

Krzysztof Kosior

wykształcenie wyższe medyczne -  Gdański Uniwersytet Medyczny, rezydentura w dziedzinie psychiatrii;

Janina Czech

wykształcenie wyższe  mgr psychologii, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, biegły sądowy w zakresie psychologii, biegły sądowy w przedmiocie uzależnienia od alkoholu; Studium Terapii Uzależnień w Warszawie -  status osoby uczestniczącej w programie szkolenia w zakresie Specjalisty Psychoterapii Uzależnień;  Program Edukacji Psychologicznej w zakresie Terapii Gestalt, kurs z zakresu opieki paliatywnej, Trening Asertywności w Gnieźnie, Szkoła Trenerów Asertywności w Gnieźnie, Studium Indywidualnej i Grupowej Pomocy Psychologicznej w Kielcach; szkolenie „Problematyka dziecka krzywdzonego”, szkolenie dla pracujących z dziećmi i młodzieżą ze środowisk zagrożonych uzależnieniami w zakresie socjoterapii, szkolenie „ Prawa i potrzeby dziecka krzywdzonego – granice interwencji w rodzinie”, kurs „ Zespół nadpobudliwości psychoruchowej – diagnoza, kompleksowe metody pracy z zachowaniami problemowymi, budowa systemu opieki”; szkolenie „Zaburzenia odżywiania – anoreksja, bulimia, kompulsywne objadanie”; szkolenie „ Terapia osób z uzależnieniami behawioralnymi”; certyfikat Schema Therapy – ISST approved training module;

Ryszarda Andrzejewska

wykształcenie wyższe   mgr psychologii Uniwersytet Gdański, kierownik oddziału dziennego leczenia nerwic; certyfikat Specjalisty Psychoterapii Uzależnień; Studium Pomocy Psychologicznej; Studium Terapii Uzależnień w Warszawie; staż w Wojewódzkim Ośrodku Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Gdańsku; superwizje w NZOZ Ośrodku Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Działdowie; cykl szkoleniowy – „Terapia rodzin”; szkolenie „Wprowadzenie do terapii Ericksona”, szkolenie „Wprowadzenie do terapii Gestalt – podstawy pomagania”; szkolenie „Z przewodnikiem po Nibylandii-hipnoza dzieci”; konferencja pt. „Psychoterapia i psychofarmakoterapia”; warsztat „Autohipnoza”; szkolenie „Zaburzenia odżywiania – anoreksja, bulimia, kompulsywne objadanie”; szkolenie pt. „Jeden mały krok, wiele małych kroków” - terapia sprawców i ofiar przemocy; certyfikat „Uzależnienia niechemiczne w terapii poznawczo-behawioralnej”; szkolenie pt. „Listy ze świata nocy – praca ze snem w psychoterapii”;  szkolenie „Kobiety i hipnoza - mężczyźni mile widziani”; szkolenie „Podstawy wykorzystania testu MMPI – badanie, interpretacja, opracowanie wyników; szkolenie pt.” Nieoczekiwana lekkość bytu” – psychoterapia następstw stresu; szkolenie pt. „ Kiedy kłębią się chmury” – praca z pacjentem o zaburzonej osobowości;

Radosław Breska

doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, adiunkt w Zakładzie Patologii Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Gdańskiego. Ukończył Studium Pomocy Psychologicznej oraz Studium Terapii Uzależnień w Warszawie, aktualnie w procesie certyfikacji. Od wielu lat współpracuje z oddziałem terapeutycznym i detoksykacyjnym w Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Starogardzie Gdańskim;

Agata Milik

wykształcenie wyższe mgr psychologii, przewód doktorski Uniwersytet Gdański Instytut Psychologii, czteroletnie szkolenie w zakresie psychoterapii w Ośrodku Szkoleń Systemowych w Krakowie; udział w Studium przeciwdziałania krzywdzeniu dzieci; szkolenie nt. „Specjalne metody terapii traumy ukierunkowanej na zasoby dla dzieci młodzieży”; szkolenie  „Zamiast klapsa – jak z szacunkiem i miłością  wyznaczać dziecku granice”; szkolenie „Grupowa terapia poznawczo-behawioralna skoncentrowana na traumie dla dzieci z zespołem stresu pourazowego i ich rodzin; szkolenie „Podróż na Squaw Peak”- psychoterapia małżeństw i par; certyfikat „Wykorzystanie seksualne dziecka : rozpoznanie, wsparcie, zgłoszenie”; szkolenie „Terapia skoncentrowana na rozwiązaniach stopień I”; zaświadczenie „ Kliniczne zastosowanie testów psychometrycznych w diagnozie dziecka”; zaświadczenie „Zaburzenia odżywiania – anoreksja, bulimia, nadwaga, brak łaknienia – kto choruje – specyfika terapii rodzin”; trening motywacyjny, warsztat „ Praca z klientem po traumie”; szkolenie ‘Terapia skoncentrowana na rozwiązaniach stopień II; szkolenie „Diagnoza kliniczna pacjentów z zaburzeniami osobowości z perspektywy różnych dysfunkcji psychopatologicznych”; szkolenie „ Zmiana sposobu myślenia, czyli skuteczne zastosowanie technik poznawczo-behawioralnych; zaświadczenie „Formy pomocy terapeutycznej wobec pacjentów doświadczających różnych postaci lęku”; zaświadczenie o ukończeniu 3-stopniowego szkolenia dotyczącego terapii behawioralnej osób z autyzmem”; certyfikat „Trener EEG-Biofeedback I stopnia”; Letnia szkoła „ Metody i strategie pomocy psychologicznej dla par”; szkolenie „Stosowanie i interpretacja Minnesockiego Wielowymiarowego Inwentarza Osobowości”; certyfikat „Bayley Scales”;  szkolenie „Neuropsychologiczna charakterystyka zaburzeń praksji”; szkolenie „Neuropsychologiczna charakterystyka zaburzeń pamięci i uwagi – diagnoza i możliwości terapeutyczne”; szkolenie„ Neuropsychologiczna ocena zaburzeń funkcji językowych – systemy klasyfikacyjne, metody diagnostyczne, interwencje terapeutyczne”;  szkolenie „ Neuropsychologiczna charakterystyka zaburzeń wzrokowo-przestrzennych – rodzaje zaburzeń, metody diagnostyczne, interwencje terapeutyczne”; szkolenie „Neuroobrazowanie struktury i funkcji ludzkiego mózgu”; szkolenie „Neuropsychologiczna diagnostyka różnicowa zespołów otępiennych”; szkolenie „Neuropsychologiczna charakterystyka zaburzeń funkcji wykonawczych”; szkolenie „Zaburzenia funkcji poznawczych i emocjonalnych z perspektywy neuropsychologii klinicznej w wybranych schorzeniach neurologicznych i internistycznych”

 Tomasz Gorajski

wykształcenie wyższe  mgr psychologii,  Szkoła Psychologii Społecznej w Spocie, studia podyplomowe Szkoła Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej Uniwersytetu SWPS w Sopocie; studia podyplomowe w zakresie Seksuologii Klinicznej  Uniwersytetu SWPS w Sopocie; studia podyplomowe w zakresie Psychologii Klinicznej Gdański Uniwersytet Medyczny;

Malwina Mielewczyk-Gronek

 

wykształcenie wyższe mgr psychologii, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie;  Szkoła Psychoterpii Poznawczo-Bechawioralnej w Warszwie w trakcie szkolenia w zakresie psychoterapii poznawczo-behawioralnej; certyfikat Specjalisty Psychoterapii Uzależnień; staż w Wojewódzkim Ośrodku Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Pruszkowie; superwizja kliniczna;

 Joanna Lokś

wykształcenie wyższe mgr pedagogiki, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie;  certyfikat Specjalisty Psychoterapii Uzależnień, Studium Terapii Uzależnień w Warszawie; staż w Wojewódzkim Ośrodku Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Gdańsku, superwizja  w Instytucie Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w  Warszawie;

 Aurelia Chyła

wykształcenie wyższe mgr pedagogiki o specjalności pedagogika resocjalizacyjna; Uniwersytet Gdański; certyfikat Specjalisty Psychoterapii Uzależnień, Studium Pomocy Psychologicznej  w Warszawie; staż Wojewódzkim Ośrodek Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu w Gdańsku w grupie młodzieżowej; superwizja w Toruniu, kurs doskonalący w zakresie pomocy psychologicznej i socjoterapii; warsztat Terapii Krótkoterminowej  Nastawionej na Rozwiązanie, kurs „Program Wspierania Rodziny”; szkolenie ”Prawa i potrzeby dziecka krzywdzonego”, konferencja „Dzieci jako ofiary i sprawcy przemocy seksualnej”; udział w Ogólnopolskiej Konferencji naukowej z udziałem gości zagranicznych „W stronę adolescenta. Perspektywa teoretyczna i praktyka terapeutyczna”; szkolenie „Symptomy zaburzeń i chorób psychicznych oraz sposoby postępowania wychowawczo- edukacyjnego”; szkolenie nt. „Wprowadzenie do terapii poznawczo-behawioralnej dzieci i młodzieży,  szkolenie pt. ”Mądrość Sindbada”; sympozjum nt. „Zagadnienia więzi, zaufania i zaangażowania a zachowania ryzykowne młodzieży. Profilaktyka i terapia”; szkolenie „Uzależnienia behawioralne jako zagrożenie rozwoju młodych ludzi. Wyzwania dla profilaktyki”, udział w konferencji nt. „Osobowość z pogranicza. Jak wspierać osoby wrażliwe emocjonalnie?”, udział w VIII Sopockim Sympozjum „Wiedza i teoria bazą dla praktyki. Rekomendacje dla współczesnej profilaktyki i terapii uzależnień”

 Marcin Piotrowski

wykształcenie wyższe mgr pedagogiki o specjalności pedagogika ogólna; Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna w Elblągu;  certyfikat Specjalisty Terapii Uzależnień, staż kliniczny, szkolenie „Spójrz inaczej. Program zajęć wychowawczo-profilaktycznych”; szkolenie ”Prawa i potrzeby dziecka krzywdzonego”; szkolenie na temat odpowiedzialnego i bezpiecznego prowadzenia pojazdu mechanicznego w kontekście problemu alkoholowego „Trzeźwy kierowca”; szkolenie „Terapia skoncentrowana na rozwiązaniach w leczeniu uzależnień”; szkolenie „Zachowania samobójcze dzieci i młodzieży – sposoby postępowania i metody pracy”; konferencja „W stronę adolescenta. Perspektywa teoretyczna i praktyka terapeutyczna”; certyfikat ukończenia szkolenia „Stop dopalaczom”; udział w szkoleniu „Trening zastępowania agresji”; sympozjum nt. ”Nowe wyzwania w profilaktyce i terapii uzależnień”; szkolenie pt. „Profilaktyka uzależnień w środowisku lokalnym. Smart drugs i narkotyki oraz alkohol i napoje energetyzujące – nowe zjawiska i zagrożenia”; szkolenie „Ach, powtórz wszystko jeszcze raz…” – psychoterapia pacjentów z natręctwami; szkolenie pt.” Mądrość Sindbada”; sympozjum nt. „Zagadnienia więzi, zaufania i zaangażowania a zachowania ryzykowne młodzieży. Profilaktyka i terapia”; zaświadczenie ”Doradztwo zawodowe od diagnozy do ewaluacji praktyczne wsparcie kadry szkół gimnazjalnych”, sympozjum nt. ”Skuteczna profilaktyka w teorii i praktyce”; certyfikat „Skuteczna praca z przypadkami przemocy seksualnej w rodzinie z uwzględnieniem dzieci”; sympozjum nt. „Jak pracować z młodymi ludźmi w obliczu współczesnych wyzwań i zagrożeń”, udział w konferencji nt „Osobowość z pogranicza. Jak wspierać osoby wrażliwe emocjonalnie?”, udział w VIII Sopockim Sympozjum „Wiedza i teoria bazą dla praktyki. Rekomendacje dla współczesnej profilaktyki i terapii uzależnień”; szkolenie  „Mediacje jako narzędzie pracy z rodziną przemocową”

Małgorzata Gencza

wykształcenie wyższe mgr pedagogiki o specjalności pedagogika resocjalizacyjna; Akademia Pomorska w Słupsku, Studia Podyplomowe w zakresie Pomocy Psychologicznej – Akademia Pomorska w Słupsku Instytut Pedagogiki;  certyfikat Specjalisty Psychoterapii Uzależnień, Studium Pomocy Psychologicznej w Warszawie;  superwizja w Toruniu,  kurs doskonalący na temat „Zespół nadpobudliwości psychoruchowej z zaburzeniami koncentracji uwagi”; szkolenie „Psychoterapia indywidualna chorych z bulimią”, szkolenie „Terapia skoncentrowana na rozwiązaniach w leczeniu uzależnień”;  udział w szkoleniu „Jak przetrwać niemożliwe” – terapia uzależnień; certyfikat „Uzależnienia nie-chemiczne w terapii poznawczo-behawioralnej”; sympozjum nt. ”Nowe wyzwania w profilaktyce i terapii uzależnień”; szkolenie pt. „Mądrość Sindbada” sympozjum nt. „Zagadnienia więzi, zaufania i zaangażowania a zachowania ryzykowne młodzieży. Profilaktyka i terapia”;

Monika Etz

wykształcenie wyższe mgr pedagogiki o specjalności pedagogika społeczna Uniwersytet Gdański; Studium Terapii Uzależnień, certyfikat Specjalisty Psychoterapii Uzależnień; staż kliniczny; superwizja kliniczna w Toruniu; Certyfikat - Szkoła Trenerów Profilaktyki  i Terapii Uzależnień Behawioralnych; VII Sopockie Sympozjum „Więcej niż profilaktyka – od diagnozy do reintegracji”;

Paulina Szymula

wykształcenie wyższe mgr pedagogiki resocjalizacyjnej z elementami psychoterapii Uniwersytet Gdański; status osoby uczestniczącej w programie szkolenia w zakresie specjalisty terapii uzależnień prowadzonego przez Polską Federację Społeczności Terapeutycznej w Gdańsku, VII Sopockie Sympozjum „Więcej niż profilaktyka – od diagnozy do reintegracji”, szkolenie z zakresu realizacji Programów Ograniczania Picia, staż kliniczny w Ośrodku Terapii Odwykowej Uzależnień w Toruniu,  udział w VIII Sopockim Sympozjum „Wiedza i teoria bazą dla praktyki. Rekomendacje dla współczesnej profilaktyki i terapii uzależnień”

Monika Ostrowska

wykształcenie wyższe  mgr pedagogiki, Studium Terapii Uzależnień,  staż kliniczny, superwizja;

Teresa Gilla

wykształcenie licencjat pedagogiki o specjalności edukacja i poradnictwo zawodowe; Akademia Bydgoska, Szkoła Policealna Pracowników Służb Społecznych; szkolenie z  zakresu  przeciwdziałania przemocy w rodzinie zadaniem dla interdyscyplinarnych koalicji lokalnych; szkolenie ”Prawa i potrzeby dziecka krzywdzonego”; staż w Wojewódzkim Ośrodku Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia w Gdańsku w grupie dla ofiar doświadczających przemocy w rodzinie; szkolenie „Budowanie lokalnych koalicji przeciwdziałania przemocy w rodzinie”; szkolenie „Podstawy planowania projektu systemowego w kontekście Europejskiego Funduszu Społecznego”; szkolenie „Filozofia pomagania, etyka, wartości i zasady we wspieraniu i pomaganiu ludziom doświadczającym bezdomności”; warsztat „Rozwiązywanie konfliktów i negocjowanie kontraktu socjalnego z klientem pomocy społecznej”; szkolenie „ Wzory pracy socjalnej i motywowanie do zawierania kontraktu socjalnego”; szkolenie „Praktyczne aspekty wsparcia psychologicznego w pomocy społecznej”; szkolenie „Postępowanie w sprawie uchylenia, zmiany bądź stwierdzenia nieważności decyzji ostatecznej”; kurs z zakresu psychotraumatologii ogólnej;

 Anna Wodzik wykształcenie średnie - certyfikat konsultanta ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie; Studium Przeciwdziałania Przemocy  w Rodzinie – kurs podstawowy; II stopień Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Warszawie; certyfikat Instruktora Terapii Uzależnień; Studium Terapii Uzależnień dla instruktorów w Warszawie; kurs „Program Rozwoju Osobistego” w Warszawie; Studium Pomocy Psychologicznej w Warszawie; superwizja w Toruniu; warsztat „Terapia Krótkoterminowa Nastawiona na Rozwiązanie”; szkolenie „Problemy przemocy i zasady interwencji kryzysowej”; warsztat „Umiejętności pomagania w pierwszym kontakcie”; konferencja „Pomoc osobom doświadczającym przemocy”; szkolenie ”Prawa i potrzeby dziecka krzywdzonego”;  szkolenie dla instruktorów terapii uzależnień „Prowadzenie Psychoterapii dla Osób Współuzależnionych”; certyfikat „Uzależnienia nie-chemiczne w terapii poznawczo-behawioralnej”; konferencja pt. ”Aktualne wyzwania interwencji kryzysowej”; warsztat „Modelowe rozwiązania pomocy osobom po przeżytej traumie", certyfikat „ Przegląd najważniejszych zagadnień z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy w rodzinie”, udział w szkoleniu „Zastosowanie wybranych narzędzi Dialogu Motywującego w pracach Zespołu Interdyscyplinarnego i grup roboczych”
Agnieszka Hoppe wykształcenie wyższe -  mgr pedagogiki specjalnej, Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, certyfikat Specjalisty Psychoterapii Uzależnień, Studium Pomocy Psychologicznej w Warszawie; Studium Terapii Uzależnień w Warszawie; Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Warszawie kurs podstawowy;  staż w Wojewódzkim Ośrodku Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Gdańsku, superwizje w NZOZ Ośrodku Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Działdowie;
   
 PRACOWNICY ADMINISTRACJI, STATYSTYKI I REJESTRACJI
   
Anna Tomaszewska Zastępca kierownika Centrum
Eleonora Polakowska Główny księgowy
Anna Mosińska Starszy specjalista ds. kadrowych, starszy statystk medyczny
Kamila Dobrowolska Starsza sekretarka medyczna, starszy referent administracyjny
Dorota Cygert Pracownik rejestracji
Anna Redecka Pracownik gospodarczy