Drukuj

Zasady udostępniania dokumentacji medycznej:
(wyciąg z Regulaminu Organizacyjnego SPZOZ Centrum Zdrowia Psychicznego i Leczenia Uzależnień w Starogardzie Gdańskim)
§ 19
1.    Dokumentacja medyczna udostępniania jest zgodnie z obowiązującymi przepisami pacjentowi, jego przedstawicielowi ustawowemu lub osobie upoważnionej przez pacjenta.
2.    Dokumentacja medyczna jest udostępniana:
1)    do wglądu w siedzibie Centrum,
2)    poprzez sporządzenie jej wyciągów, odpisów lub kopii,
3)    poprzez wydanie oryginału za pokwitowaniem odbioru z zastrzeżeniem zwrotu po jej wykorzystaniu, jeżeli uprawniony organ lub podmiot żąda udostępnienia oryginałów tej dokumentacji.
3.    Udostępnienie dokumentacji medycznej następuje na wniosek pacjenta lub jego przedstawiciela ustawowego bądź osoby upoważnionej przez pacjenta, po wyrażeniu zgody przez kierownika zakładu lub osobę przez niego upoważnioną.
4.    Wnioski o udostępnienie dokumentacji medycznej można składać od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 20.00 w rejestracji Centrum.
5.    Wzór wniosku o udostępnienie dokumentacji medycznej w formie wyciągu, odpisu lub kopii stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego regulaminu.
6.    Wzór wniosku o udostępnienie oryginału dokumentacji medycznej stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego regulaminu.
7.    W przypadku wniosku o udostępnienie dokumentacji medycznej osobie upoważnionej przez pacjenta wymagane jest pisemne upoważnienie.
8.    Wzór upoważnienia do odbioru dokumentacji medycznej stanowi załącznik Nr 3 do niniejszego regulaminu.
9.    Udostępnienie dokumentacji medycznej nastąpi w terminie 7 dni roboczych, licząc od daty złożenia wniosku.
10.    Dokumentację medyczną można odebrać w dni robocze w Statystyce medycznej (pokój nr 23) w godzinach od 8.00 do 15.00.
11.     Wzór pokwitowania odbioru dokumentacji medycznej w formie wyciągu, odpisu lub kopii stanowi załącznik Nr 4 do niniejszego regulaminu.
12.     Wzór pokwitowania odbioru oryginału dokumentacji medycznej stanowi załącznik Nr 5 do niniejszego regulaminu
13.    Dokumentacja medyczna w formie wyciągu, odpisu lub kopii jest udostępniana na koszt wnioskodawcy.
14.     Wysokość opłat ustala się na:
1)    4,00 zł za sporządzenie jednej strony wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej,
2)    0,40 zł za sporządzenie jednej strony kopii dokumentacji medycznej,
3)    3,00 zł za sporządzenie wyciągu, odpisu lub kopii dokumentacji medycznej na elektronicznym nośniku danych.
15.    Opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej dokonuje się w Statystyce medycznej (pokój nr 23) u osoby mającej powierzone obowiązki prowadzenia kasy.
16.    Informacja o dokonaniu opłaty zostaje odnotowana na pokwitowaniu odbioru dokumentacji medycznej.