Trochę historii… o naszej placówce…

Rok 1992… W Starogardzie Gdańskim odbywały się pierwsze rozmowy z Zarządem Miejskim oraz członkami Rady Miejskiej mające na celu zdobycie akceptacji dla założeń Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Miejskiej Starogard Gdański. Dnia 18 sierpnia 1992 roku podpisano Porozumienie pomiędzy Pełnomocnikiem Wojewody Gdańskiego ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych a Prezydentem Starogardu Gdańskiego w sprawie utworzenia i prowadzenia Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Starogardzie Gdańskim. Kolejne rozmowy na szczeblu władz miasta zmierzały do ustalenia lokalizacji Ośrodka w mieście Starogard Gdański.

Dnia 27 sierpnia 1992 roku Rada Miejska Starogardu Gdańskiego powołała jednostkę budżetową Gminy Miejskiej Starogard Gdański pod nazwą „Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Starogardzie Gdańskim”. Przeciwdziałanie alkoholizmowi w szerokim ujęciu stanowiło podstawowe zadanie placówki. Do zadań szczegółowych Ośrodka należało wówczas opracowanie Programów Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Miejskiej Starogard Gdański, prowadzenie i koordynacja działalności profilaktycznej, terapia osób uzależnionych od alkoholu i osób z rodzin alkoholowych., prowadzenie badań mających na celu zdiagnozowanie problemu alkoholowego na terenie gminy oraz współdziałanie z instytucjami służb społecznych w zakresie objętym działalnością Ośrodka. Jesienią 1992 roku nowoutworzonej placówce przekazano do prowadzenia działalności nieruchomość przy ulicy Chopina (wcześniej w tej lokalizacji działalność prowadziło Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych).

Jeszcze w roku 1992 rozpoczęto prace związane z adaptacją tego obiektu na działalność Ośrodka.
 
Dnia 8 września 1993 roku nastąpiło uroczyste otwarcie Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w budynku przy ulicy Chopina 9 w Starogardzie Gdańskim.

Galeria - najdawniej


 W roku 1998, z uwagi na zmiany w systemie prawnym, pojawiła się konieczność przekształcenia Ośrodka z jednostki budżetowej w samodzielną jednostkę gminy mającą osobowość prawną. Od dnia 31 grudnia 1998 roku Ośrodek posiada osobowość prawną i z dniem 1 stycznia 1999 roku samodzielnie prowadzi gospodarkę finansową swojej działalności. Od dnia 31 sierpnia 1999 roku placówka rozszerzyła swoją działalność o poradnię terapii uzależnienia od substancji psychoaktywnych. Rozwój działalności oraz poszerzenie oferty naszej placówki przyczyniło się do konieczności rozbudowy istniejącej bazy lokalowej. Rozbudowa była prowadzona w latach 2003-2004. W roku 2004 oddano do użytkowania kolejne pomieszczenia do prowadzenia działalności leczniczej.


W roku 2006 placówka nasz zmieniła nazwę na „Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej – Przychodnia Leczenia Uzależnień”. Natomiast w grudniu 2008 roku placówka ponownie rozszerzyła swoją działalność o poradnię zdrowia psychicznego dla dzieci, młodzieży i ich rodzin oraz o poradnię antynikotynową. Wzrost zapotrzebowania społecznego na świadczenia udzielane przez naszą placówkę oraz dalszy rozwój w kierunku zapewnienia kompleksowej opieki w zakresie opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień wymusza po raz kolejny konieczność zwiększenia powierzchni użytkowej naszej placówki. Istniejąca baza lokalowa nie pozwala na rozszerzenie działalności i ogranicza możliwość udzielania świadczeń w warunkach zapewniających pacjentom i pracownikom poczucie stabilności i bezpieczeństwa.
W roku 2011 Prezydent Miasta Starogard Gdański przychylnie rozpatrzył naszą prośbą o zabezpieczenie sąsiadującej działki z przeznaczeniem na rozbudowę bazy przychodni. Jeszcze w roku 2011 opracowano kilka wariantów koncepcji rozbudowy budynku przychodni. W roku 2012 uzgodniono końcową koncepcję rozbudowy placówki i wprowadzono to jako zadanie inwestycyjne do budżetu Gminy Miejskiej Starogard Gdański na rok 2013. W roku 2013 na zlecenie Gminy Miejskiej Starogard Gdański dokonano rozbiórki budynku znajdującego się na działce przeznaczonej na rozbudowę przychodni oraz wykonano projekt techniczny rozbudowy naszej placówki…

Galeria - dawniej

Budowa ruszyła pełną parą wiosną 2014 roku, a już w grudniu nastąpiło uroczyste otwarcie w obecności 4 prezydentów - odchodzących Prezydentów Edmunda Stachowicza i Henryka Wojciechowskiego oraz Prezydentów elektów Janusza Stankowiaka i Macieja Kalinowskiego. Pozostało jeszcze dopełnić formalności związanych z uzyskaniem pozwoleń na użytkowanie obiektu, formalnie go przekazać, wyposażyć w  niezbędne dla ZOZów sprzęty i zagospodarować teren - wiosną 2015.
Potem jeszcze konkurs ofert w NFZ i można ruszać...
Wraz rozwojem bazy lokalowej, poszerzeniem oferty placówki i zmianami jej struktury dokonano również zmiany nazwy.
W lipcu 2015 Przychodnia Leczenia Uzależnień została wpisana do KRS pod nową nazwą SP ZOZ Centrum Zdrowia Psychicznego i Leczenia Uzależnień.

i to na razie tyle...

Galeria - obecnie