Informacje o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

Podstawy prawne działania naszej placówki:

 •     Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654 z późniejszymi zmianami) i przepisy wykonawcze do tej ustawy
 •     Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007r. Nr 70, poz. 473 z późniejszymi zmianami) i przepisy wykonawcze do tej ustawy
 •     Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2012r. poz. 124 z późniejszymi zmianami) i przepisy wykonawcze do tej ustawy
 •     Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U.  z 2005r. Nr 180, poz. 1493 z późniejszymi zmianami) i przepisy wykonawcze do tej ustawy
 •     Uchwała Nr XXIX/246/92 Rady Miejskiej Starogardu Gdańskiego z dnia 27 sierpnia 1992 roku w sprawie powołania jednostki budżetowej Gminy Miejskiej Starogardu Gdańskiego p.n. Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowychw Starogardzie Gdańskim ( z dniem 01.09.1992r.)
 •     Uchwała Nr II/14/98 Rady Miejskiej Starogardu Gdańskiego z dnia 20 listopada 1998 roku w sprawie przekształcenia publicznego zakładu opieki zdrowotnej
 •     Uchwała Nr XLIII/415/2006 Rady Miejskiej Starogardu Gdańskiego z dnia 26 kwietnia 2006 roku w sprawie zmian Statutu Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Starogardzie Gdańskim (wprowadzająca zmianę nazwy jednostki na Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej – Przychodnia Leczenia Uzależnień)
 •     Uchwała Nr XXXV/345/2013 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 30 stycznia 2013 w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej – Przychodnia Leczenia Uzależnień  Starogardzie Gdańskim
 •     Uchwała Nr 64/05/99 Zarządu Miejskiego w Starogardzie Gdańskim z dnia 25 maja 1999r. w sprawie powołania na stanowisko kierownika samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej Pani Marii Berezowskiej
 •     Wpis do Krajowego Rejestru Sądowego
 •     Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Pomorskiego
 •     Statut Samodzielnego Publicznego Zakładu opieki Zdrowotnej – Przychodnia Leczenia Uzależnień w Starogardzie Gdańskim


 Podstawy prawne działania naszej placówki:
 

1) Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2013r. poz. 217 ze zmianami) i przepisy wykonawcze do tej ustawy

2) Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2008r. Nr 164, poz.1027 ze zmianami) i przepisy wykonawcze do tej ustawy

3) Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz.U. z 2011r. Nr 231, poz.1375) i przepisy wykonawcze do tej ustawy
 
4) Ustawa z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz.U. z 2012r. poz. 1356 ze zmianami) i przepisy wykonawcze do tej ustawy

5) Ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (t.j. Dz.U. z 2012r. poz. 124) i przepisy wykonawcze do tej ustawy

6) Ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. Nr 180, poz. 1493 ze zmianami) i przepisy wykonawcze do tej ustawy

7) Ustawa z dnia 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U z 2009r. Nr 52, poz. 417 ze zmianami) i przepisy wykonawcze do tej ustawy

8) Uchwała Nr XXIX/246/92 Rady Miejskiej Starogardu Gdańskiego z dnia 27 sierpnia 1992 roku w sprawie powołania jednostki budżetowej Gminy Miejskiej Starogardu Gdańskiego p.n. Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Starogardzie Gdańskim ( z dniem 01.09.1992r.)

9) Uchwała Nr II/14/98 Rady Miejskiej Starogardu Gdańskiego z dnia 20 listopada 1998 roku w sprawie przekształcenia publicznego zakładu opieki zdrowotnej
 
10) Uchwała Nr XLIII/415/2006 Rady Miejskiej Starogardu Gdańskiego z dnia 26 kwietnia 2006 roku w sprawie zmian Statutu Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Starogardzie Gdańskim (wprowadzająca zmianę nazwy jednostki na Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej – Przychodnia Leczenia Uzależnień)

 11) Uchwała Nr XXXV/345/2013 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 30 stycznia 2013 roku w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej – Przychodnia Leczenia Uzależnień  Starogardzie Gdańskim

12) Uchwała Nr VIII/48/2015 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 25 marca 2015 roku w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Centrum Zdrowia Psychicznego i Leczenia Uzależnień w Starogardzie Gdańskim (wprowadzająca zmianę nazwy jednostki)

13) Uchwała Nr 64/05/99 Zarządu Miejskiego w Starogardzie Gdańskim z dnia 25 maja 1999r. w sprawie powołania na stanowisko kierownika samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej Pani Marii Berezowskiej

14) Wpis do Krajowego Rejestru Sądowego

15) Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Pomorskiego

16) Statut Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Centrum Zdrowia Psychicznego i  Leczenia Uzależnień w Starogardzie Gdańskim

Zasady udostępniania dokumentacji medycznej:
(wyciąg z Regulaminu Organizacyjnego SPZOZ Centrum Zdrowia Psychicznego i Leczenia Uzależnień w Starogardzie Gdańskim)
§ 19
1.    Dokumentacja medyczna udostępniania jest zgodnie z obowiązującymi przepisami pacjentowi, jego przedstawicielowi ustawowemu lub osobie upoważnionej przez pacjenta.
2.    Dokumentacja medyczna jest udostępniana:
1)    do wglądu w siedzibie Centrum,
2)    poprzez sporządzenie jej wyciągów, odpisów lub kopii,
3)    poprzez wydanie oryginału za pokwitowaniem odbioru z zastrzeżeniem zwrotu po jej wykorzystaniu, jeżeli uprawniony organ lub podmiot żąda udostępnienia oryginałów tej dokumentacji.
3.    Udostępnienie dokumentacji medycznej następuje na wniosek pacjenta lub jego przedstawiciela ustawowego bądź osoby upoważnionej przez pacjenta, po wyrażeniu zgody przez kierownika zakładu lub osobę przez niego upoważnioną.
4.    Wnioski o udostępnienie dokumentacji medycznej można składać od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 20.00 w rejestracji Centrum.
5.    Wzór wniosku o udostępnienie dokumentacji medycznej w formie wyciągu, odpisu lub kopii stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego regulaminu.
6.    Wzór wniosku o udostępnienie oryginału dokumentacji medycznej stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego regulaminu.
7.    W przypadku wniosku o udostępnienie dokumentacji medycznej osobie upoważnionej przez pacjenta wymagane jest pisemne upoważnienie.
8.    Wzór upoważnienia do odbioru dokumentacji medycznej stanowi załącznik Nr 3 do niniejszego regulaminu.
9.    Udostępnienie dokumentacji medycznej nastąpi w terminie 7 dni roboczych, licząc od daty złożenia wniosku.
10.    Dokumentację medyczną można odebrać w dni robocze w Statystyce medycznej (pokój nr 23) w godzinach od 8.00 do 15.00.
11.     Wzór pokwitowania odbioru dokumentacji medycznej w formie wyciągu, odpisu lub kopii stanowi załącznik Nr 4 do niniejszego regulaminu.
12.     Wzór pokwitowania odbioru oryginału dokumentacji medycznej stanowi załącznik Nr 5 do niniejszego regulaminu
13.    Dokumentacja medyczna w formie wyciągu, odpisu lub kopii jest udostępniana na koszt wnioskodawcy.
14.     Wysokość opłat ustala się na:
1)    4,00 zł za sporządzenie jednej strony wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej,
2)    0,40 zł za sporządzenie jednej strony kopii dokumentacji medycznej,
3)    3,00 zł za sporządzenie wyciągu, odpisu lub kopii dokumentacji medycznej na elektronicznym nośniku danych.
15.    Opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej dokonuje się w Statystyce medycznej (pokój nr 23) u osoby mającej powierzone obowiązki prowadzenia kasy.
16.    Informacja o dokonaniu opłaty zostaje odnotowana na pokwitowaniu odbioru dokumentacji medycznej.

 

Maria Berezowska-Makowska

wykształcenie wyższe mgr pedagogiki specjalnej; studia podyplomowe w zakresie psychologii klinicznej; certyfikat Specjalisty Terapii Uzależnień, superwizor Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii. Posiada rekomendacje do prowadzenia superwizji klinicznej terapeutów i zespołów zajmujących się leczeniem osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych. Członek Pomorskiej Rady Ekspertów ds. Przeciwdziałania Uzależnieniom, biegły sądowy w przedmiocie uzależnienia od substancji psychoaktywnych. Wieloletni praktyk psychoterapii osób będących w kryzysie, cierpiących na zaburzenia depresyjne, lękowe oraz osób ponoszących konsekwencje przeżytej traumy (PTSD, DESNOS). Posiada uprawnienia do prowadzenia terapii osób z syndromem DDA, DDD. Od 1999 roku kierownik SP ZOZ Centrum Zdrowia Psychicznego i Leczenia Uzależnień; udział w konferencjach, warsztatach i seminariach dla osób prowadzących psychoterapię Dorosłych Dzieci Alkoholików: „Psychoterapia depresji, tendencji samobójczych i innych stanów kryzysowych u DDA;  Zaburzenia osobowości u osób z syndromem DDA – diagnoza i psychoterapia”; „Program psychoterapii dla Dorosłych Dzieci Alkoholików w podejściu psychoterapii integracyjnej”; uczestnictwo w warsztacie pt. „Strategie terapeutyczne i program psychoterapii Dorosłych Dzieci Alkoholików”; seminarium nt. „Strategie pracy psychoterapeutycznej z dorosłymi dziećmi alkoholików, u których występują zaburzenia emocjonalne”; szkolenie dla terapeutów prowadzących psychoterapię  Dorosłych  Dzieci  Alkoholików; udział w konferencji pt” Ciało z waty, ciało z kamienia – refleksje na temat obrazu i doświadczania ciała u osób z syndromem DDA”;„Programy i strategie psychoterapii DDA”;  sympozjum Sekcji Naukowej Psychoterapii PTP „Superwizje  w psychoterapii”;  certyfikat „Uzależnienia nie-chemiczne w terapii poznawczo-behawioralnej”; szkolenie „Wprowadzenie w podstawy psychoterapii psychodynamicznej”, szkolenie „Różne nurty psychoterapii w leczeniu osób uzależnionych”; warsztat Szkoła Trenerów; „Dwuletnie szkolenie w prowadzeniu ustawień systemowych metodą Berta Hellingera”; udział w seminarium pt. „Ustawienia systemowe w kontakcie indywidualnym (praca z dziećmi i na temat dzieci)”;  Praktyka Neurolingwistycznego Programowania, szkolenie pt. „Psychoterapia depresji”;  kurs „Hipnoza i hipnoterapia”; szkolenie „Zaburzenia odżywiania – anoreksja, bulimia, kompulsywne objadanie”; konferencja TZA-ART. „Stop Przemocy – O Godność Człowieka”; kurs „Szkolenie dla pracowników świetlic socjoterapeutycznych; kurs ”Wprowadzenie do terapii Gestalt – Podstawy  pomagania”; warsztat „Terapia Krótkoterminowa Nastawiona na Rozwiązanie”;  szkolenie nt. „Problemy przemocy i zasady interwencji kryzysowej”; kursy z zakresu doskonalenia umysłu „Metoda Silvy – kurs podstawowy”; kurs „Pogłębiona metoda Silvy”; Ultra Seminarium dla absolwentów metody Silvy- leczenie holistyczne; kurs twórczej wizualizacji; warsztat „Modelowe rozwiązania pomocy osobom po przeżytej traumie"; udział w konferencji nt. „Osobowość z pogranicza. Jak wspierać osoby wrażliwe emocjonalnie?”; udział w konferencji „Psychoterapia Uzależnień”;

Marek Fanslau

wykształcenie wyższe medyczne -  Akademia Medyczna w Gdańsku, specjalista II stopnia w zakresie  psychiatrii, szkolenie podstawowe w zakresie teorii psychoterapii i umiejętności psychoterapeutycznych, kurs „Podstawy Psychoterapii Psychodynamicznej I stopnia’;

Marek Brzoskowski

wykształcenie  wyższe medyczne -  Uniwersytet Medyczny w Poznaniu, specjalista  w dziedzinie  psychiatrii;

Krzysztof Kosior

wykształcenie wyższe medyczne -  Gdański Uniwersytet Medyczny, rezydentura w dziedzinie psychiatrii;

Janina Czech

wykształcenie wyższe  mgr psychologii, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, biegły sądowy w zakresie psychologii, biegły sądowy w przedmiocie uzależnienia od alkoholu; Studium Terapii Uzależnień w Warszawie -  status osoby uczestniczącej w programie szkolenia w zakresie Specjalisty Psychoterapii Uzależnień;  Program Edukacji Psychologicznej w zakresie Terapii Gestalt, kurs z zakresu opieki paliatywnej, Trening Asertywności w Gnieźnie, Szkoła Trenerów Asertywności w Gnieźnie, Studium Indywidualnej i Grupowej Pomocy Psychologicznej w Kielcach; szkolenie „Problematyka dziecka krzywdzonego”, szkolenie dla pracujących z dziećmi i młodzieżą ze środowisk zagrożonych uzależnieniami w zakresie socjoterapii, szkolenie „ Prawa i potrzeby dziecka krzywdzonego – granice interwencji w rodzinie”, kurs „ Zespół nadpobudliwości psychoruchowej – diagnoza, kompleksowe metody pracy z zachowaniami problemowymi, budowa systemu opieki”; szkolenie „Zaburzenia odżywiania – anoreksja, bulimia, kompulsywne objadanie”; szkolenie „ Terapia osób z uzależnieniami behawioralnymi”; certyfikat Schema Therapy – ISST approved training module;

Ryszarda Andrzejewska

wykształcenie wyższe   mgr psychologii Uniwersytet Gdański, kierownik oddziału dziennego leczenia nerwic; certyfikat Specjalisty Psychoterapii Uzależnień; Studium Pomocy Psychologicznej; Studium Terapii Uzależnień w Warszawie; staż w Wojewódzkim Ośrodku Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Gdańsku; superwizje w NZOZ Ośrodku Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Działdowie; cykl szkoleniowy – „Terapia rodzin”; szkolenie „Wprowadzenie do terapii Ericksona”, szkolenie „Wprowadzenie do terapii Gestalt – podstawy pomagania”; szkolenie „Z przewodnikiem po Nibylandii-hipnoza dzieci”; konferencja pt. „Psychoterapia i psychofarmakoterapia”; warsztat „Autohipnoza”; szkolenie „Zaburzenia odżywiania – anoreksja, bulimia, kompulsywne objadanie”; szkolenie pt. „Jeden mały krok, wiele małych kroków” - terapia sprawców i ofiar przemocy; certyfikat „Uzależnienia niechemiczne w terapii poznawczo-behawioralnej”; szkolenie pt. „Listy ze świata nocy – praca ze snem w psychoterapii”;  szkolenie „Kobiety i hipnoza - mężczyźni mile widziani”; szkolenie „Podstawy wykorzystania testu MMPI – badanie, interpretacja, opracowanie wyników; szkolenie pt.” Nieoczekiwana lekkość bytu” – psychoterapia następstw stresu; szkolenie pt. „ Kiedy kłębią się chmury” – praca z pacjentem o zaburzonej osobowości;

Radosław Breska

doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, adiunkt w Zakładzie Patologii Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Gdańskiego. Ukończył Studium Pomocy Psychologicznej oraz Studium Terapii Uzależnień w Warszawie, aktualnie w procesie certyfikacji. Od wielu lat współpracuje z oddziałem terapeutycznym i detoksykacyjnym w Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Starogardzie Gdańskim;

Agata Milik

wykształcenie wyższe mgr psychologii, przewód doktorski Uniwersytet Gdański Instytut Psychologii, czteroletnie szkolenie w zakresie psychoterapii w Ośrodku Szkoleń Systemowych w Krakowie; udział w Studium przeciwdziałania krzywdzeniu dzieci; szkolenie nt. „Specjalne metody terapii traumy ukierunkowanej na zasoby dla dzieci młodzieży”; szkolenie  „Zamiast klapsa – jak z szacunkiem i miłością  wyznaczać dziecku granice”; szkolenie „Grupowa terapia poznawczo-behawioralna skoncentrowana na traumie dla dzieci z zespołem stresu pourazowego i ich rodzin; szkolenie „Podróż na Squaw Peak”- psychoterapia małżeństw i par; certyfikat „Wykorzystanie seksualne dziecka : rozpoznanie, wsparcie, zgłoszenie”; szkolenie „Terapia skoncentrowana na rozwiązaniach stopień I”; zaświadczenie „ Kliniczne zastosowanie testów psychometrycznych w diagnozie dziecka”; zaświadczenie „Zaburzenia odżywiania – anoreksja, bulimia, nadwaga, brak łaknienia – kto choruje – specyfika terapii rodzin”; trening motywacyjny, warsztat „ Praca z klientem po traumie”; szkolenie ‘Terapia skoncentrowana na rozwiązaniach stopień II; szkolenie „Diagnoza kliniczna pacjentów z zaburzeniami osobowości z perspektywy różnych dysfunkcji psychopatologicznych”; szkolenie „ Zmiana sposobu myślenia, czyli skuteczne zastosowanie technik poznawczo-behawioralnych; zaświadczenie „Formy pomocy terapeutycznej wobec pacjentów doświadczających różnych postaci lęku”; zaświadczenie o ukończeniu 3-stopniowego szkolenia dotyczącego terapii behawioralnej osób z autyzmem”; certyfikat „Trener EEG-Biofeedback I stopnia”; Letnia szkoła „ Metody i strategie pomocy psychologicznej dla par”; szkolenie „Stosowanie i interpretacja Minnesockiego Wielowymiarowego Inwentarza Osobowości”; certyfikat „Bayley Scales”;  szkolenie „Neuropsychologiczna charakterystyka zaburzeń praksji”; szkolenie „Neuropsychologiczna charakterystyka zaburzeń pamięci i uwagi – diagnoza i możliwości terapeutyczne”; szkolenie„ Neuropsychologiczna ocena zaburzeń funkcji językowych – systemy klasyfikacyjne, metody diagnostyczne, interwencje terapeutyczne”;  szkolenie „ Neuropsychologiczna charakterystyka zaburzeń wzrokowo-przestrzennych – rodzaje zaburzeń, metody diagnostyczne, interwencje terapeutyczne”; szkolenie „Neuroobrazowanie struktury i funkcji ludzkiego mózgu”; szkolenie „Neuropsychologiczna diagnostyka różnicowa zespołów otępiennych”; szkolenie „Neuropsychologiczna charakterystyka zaburzeń funkcji wykonawczych”; szkolenie „Zaburzenia funkcji poznawczych i emocjonalnych z perspektywy neuropsychologii klinicznej w wybranych schorzeniach neurologicznych i internistycznych”

 Tomasz Gorajski

wykształcenie wyższe  mgr psychologii,  Szkoła Psychologii Społecznej w Spocie, studia podyplomowe Szkoła Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej Uniwersytetu SWPS w Sopocie; studia podyplomowe w zakresie Seksuologii Klinicznej  Uniwersytetu SWPS w Sopocie; studia podyplomowe w zakresie Psychologii Klinicznej Gdański Uniwersytet Medyczny;

Malwina Mielewczyk-Gronek

 

wykształcenie wyższe mgr psychologii, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie;  Szkoła Psychoterpii Poznawczo-Bechawioralnej w Warszwie w trakcie szkolenia w zakresie psychoterapii poznawczo-behawioralnej; certyfikat Specjalisty Psychoterapii Uzależnień; staż w Wojewódzkim Ośrodku Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Pruszkowie; superwizja kliniczna;

 Joanna Lokś

wykształcenie wyższe mgr pedagogiki, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie;  certyfikat Specjalisty Psychoterapii Uzależnień, Studium Terapii Uzależnień w Warszawie; staż w Wojewódzkim Ośrodku Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Gdańsku, superwizja  w Instytucie Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w  Warszawie;

 Aurelia Chyła

wykształcenie wyższe mgr pedagogiki o specjalności pedagogika resocjalizacyjna; Uniwersytet Gdański; certyfikat Specjalisty Psychoterapii Uzależnień, Studium Pomocy Psychologicznej  w Warszawie; staż Wojewódzkim Ośrodek Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu w Gdańsku w grupie młodzieżowej; superwizja w Toruniu, kurs doskonalący w zakresie pomocy psychologicznej i socjoterapii; warsztat Terapii Krótkoterminowej  Nastawionej na Rozwiązanie, kurs „Program Wspierania Rodziny”; szkolenie ”Prawa i potrzeby dziecka krzywdzonego”, konferencja „Dzieci jako ofiary i sprawcy przemocy seksualnej”; udział w Ogólnopolskiej Konferencji naukowej z udziałem gości zagranicznych „W stronę adolescenta. Perspektywa teoretyczna i praktyka terapeutyczna”; szkolenie „Symptomy zaburzeń i chorób psychicznych oraz sposoby postępowania wychowawczo- edukacyjnego”; szkolenie nt. „Wprowadzenie do terapii poznawczo-behawioralnej dzieci i młodzieży,  szkolenie pt. ”Mądrość Sindbada”; sympozjum nt. „Zagadnienia więzi, zaufania i zaangażowania a zachowania ryzykowne młodzieży. Profilaktyka i terapia”; szkolenie „Uzależnienia behawioralne jako zagrożenie rozwoju młodych ludzi. Wyzwania dla profilaktyki”, udział w konferencji nt. „Osobowość z pogranicza. Jak wspierać osoby wrażliwe emocjonalnie?”, udział w VIII Sopockim Sympozjum „Wiedza i teoria bazą dla praktyki. Rekomendacje dla współczesnej profilaktyki i terapii uzależnień”

 Marcin Piotrowski

wykształcenie wyższe mgr pedagogiki o specjalności pedagogika ogólna; Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna w Elblągu;  certyfikat Specjalisty Terapii Uzależnień, staż kliniczny, szkolenie „Spójrz inaczej. Program zajęć wychowawczo-profilaktycznych”; szkolenie ”Prawa i potrzeby dziecka krzywdzonego”; szkolenie na temat odpowiedzialnego i bezpiecznego prowadzenia pojazdu mechanicznego w kontekście problemu alkoholowego „Trzeźwy kierowca”; szkolenie „Terapia skoncentrowana na rozwiązaniach w leczeniu uzależnień”; szkolenie „Zachowania samobójcze dzieci i młodzieży – sposoby postępowania i metody pracy”; konferencja „W stronę adolescenta. Perspektywa teoretyczna i praktyka terapeutyczna”; certyfikat ukończenia szkolenia „Stop dopalaczom”; udział w szkoleniu „Trening zastępowania agresji”; sympozjum nt. ”Nowe wyzwania w profilaktyce i terapii uzależnień”; szkolenie pt. „Profilaktyka uzależnień w środowisku lokalnym. Smart drugs i narkotyki oraz alkohol i napoje energetyzujące – nowe zjawiska i zagrożenia”; szkolenie „Ach, powtórz wszystko jeszcze raz…” – psychoterapia pacjentów z natręctwami; szkolenie pt.” Mądrość Sindbada”; sympozjum nt. „Zagadnienia więzi, zaufania i zaangażowania a zachowania ryzykowne młodzieży. Profilaktyka i terapia”; zaświadczenie ”Doradztwo zawodowe od diagnozy do ewaluacji praktyczne wsparcie kadry szkół gimnazjalnych”, sympozjum nt. ”Skuteczna profilaktyka w teorii i praktyce”; certyfikat „Skuteczna praca z przypadkami przemocy seksualnej w rodzinie z uwzględnieniem dzieci”; sympozjum nt. „Jak pracować z młodymi ludźmi w obliczu współczesnych wyzwań i zagrożeń”, udział w konferencji nt „Osobowość z pogranicza. Jak wspierać osoby wrażliwe emocjonalnie?”, udział w VIII Sopockim Sympozjum „Wiedza i teoria bazą dla praktyki. Rekomendacje dla współczesnej profilaktyki i terapii uzależnień”; szkolenie  „Mediacje jako narzędzie pracy z rodziną przemocową”

Małgorzata Gencza

wykształcenie wyższe mgr pedagogiki o specjalności pedagogika resocjalizacyjna; Akademia Pomorska w Słupsku, Studia Podyplomowe w zakresie Pomocy Psychologicznej – Akademia Pomorska w Słupsku Instytut Pedagogiki;  certyfikat Specjalisty Psychoterapii Uzależnień, Studium Pomocy Psychologicznej w Warszawie;  superwizja w Toruniu,  kurs doskonalący na temat „Zespół nadpobudliwości psychoruchowej z zaburzeniami koncentracji uwagi”; szkolenie „Psychoterapia indywidualna chorych z bulimią”, szkolenie „Terapia skoncentrowana na rozwiązaniach w leczeniu uzależnień”;  udział w szkoleniu „Jak przetrwać niemożliwe” – terapia uzależnień; certyfikat „Uzależnienia nie-chemiczne w terapii poznawczo-behawioralnej”; sympozjum nt. ”Nowe wyzwania w profilaktyce i terapii uzależnień”; szkolenie pt. „Mądrość Sindbada” sympozjum nt. „Zagadnienia więzi, zaufania i zaangażowania a zachowania ryzykowne młodzieży. Profilaktyka i terapia”;

Monika Etz

wykształcenie wyższe mgr pedagogiki o specjalności pedagogika społeczna Uniwersytet Gdański; Studium Terapii Uzależnień, certyfikat Specjalisty Psychoterapii Uzależnień; staż kliniczny; superwizja kliniczna w Toruniu; Certyfikat - Szkoła Trenerów Profilaktyki  i Terapii Uzależnień Behawioralnych; VII Sopockie Sympozjum „Więcej niż profilaktyka – od diagnozy do reintegracji”;

Paulina Szymula

wykształcenie wyższe mgr pedagogiki resocjalizacyjnej z elementami psychoterapii Uniwersytet Gdański; status osoby uczestniczącej w programie szkolenia w zakresie specjalisty terapii uzależnień prowadzonego przez Polską Federację Społeczności Terapeutycznej w Gdańsku, VII Sopockie Sympozjum „Więcej niż profilaktyka – od diagnozy do reintegracji”, szkolenie z zakresu realizacji Programów Ograniczania Picia, staż kliniczny w Ośrodku Terapii Odwykowej Uzależnień w Toruniu,  udział w VIII Sopockim Sympozjum „Wiedza i teoria bazą dla praktyki. Rekomendacje dla współczesnej profilaktyki i terapii uzależnień”

Monika Ostrowska

wykształcenie wyższe  mgr pedagogiki, Studium Terapii Uzależnień,  staż kliniczny, superwizja;

Teresa Gilla

wykształcenie licencjat pedagogiki o specjalności edukacja i poradnictwo zawodowe; Akademia Bydgoska, Szkoła Policealna Pracowników Służb Społecznych; szkolenie z  zakresu  przeciwdziałania przemocy w rodzinie zadaniem dla interdyscyplinarnych koalicji lokalnych; szkolenie ”Prawa i potrzeby dziecka krzywdzonego”; staż w Wojewódzkim Ośrodku Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia w Gdańsku w grupie dla ofiar doświadczających przemocy w rodzinie; szkolenie „Budowanie lokalnych koalicji przeciwdziałania przemocy w rodzinie”; szkolenie „Podstawy planowania projektu systemowego w kontekście Europejskiego Funduszu Społecznego”; szkolenie „Filozofia pomagania, etyka, wartości i zasady we wspieraniu i pomaganiu ludziom doświadczającym bezdomności”; warsztat „Rozwiązywanie konfliktów i negocjowanie kontraktu socjalnego z klientem pomocy społecznej”; szkolenie „ Wzory pracy socjalnej i motywowanie do zawierania kontraktu socjalnego”; szkolenie „Praktyczne aspekty wsparcia psychologicznego w pomocy społecznej”; szkolenie „Postępowanie w sprawie uchylenia, zmiany bądź stwierdzenia nieważności decyzji ostatecznej”; kurs z zakresu psychotraumatologii ogólnej;

 Anna Wodzik wykształcenie średnie - certyfikat konsultanta ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie; Studium Przeciwdziałania Przemocy  w Rodzinie – kurs podstawowy; II stopień Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Warszawie; certyfikat Instruktora Terapii Uzależnień; Studium Terapii Uzależnień dla instruktorów w Warszawie; kurs „Program Rozwoju Osobistego” w Warszawie; Studium Pomocy Psychologicznej w Warszawie; superwizja w Toruniu; warsztat „Terapia Krótkoterminowa Nastawiona na Rozwiązanie”; szkolenie „Problemy przemocy i zasady interwencji kryzysowej”; warsztat „Umiejętności pomagania w pierwszym kontakcie”; konferencja „Pomoc osobom doświadczającym przemocy”; szkolenie ”Prawa i potrzeby dziecka krzywdzonego”;  szkolenie dla instruktorów terapii uzależnień „Prowadzenie Psychoterapii dla Osób Współuzależnionych”; certyfikat „Uzależnienia nie-chemiczne w terapii poznawczo-behawioralnej”; konferencja pt. ”Aktualne wyzwania interwencji kryzysowej”; warsztat „Modelowe rozwiązania pomocy osobom po przeżytej traumie", certyfikat „ Przegląd najważniejszych zagadnień z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy w rodzinie”, udział w szkoleniu „Zastosowanie wybranych narzędzi Dialogu Motywującego w pracach Zespołu Interdyscyplinarnego i grup roboczych”
   
 PRACOWNICY ADMINISTRACJI, STATYSTYKI I REJESTRACJI
   
Anna Tomaszewska Zastępca kierownika Centrum
Eleonora Polakowska Główny księgowy
Anna Mosińska Starszy specjalista ds. kadrowych, starszy statystk medyczny
Kamila Dobrowolska Starsza sekretarka medyczna, starszy referent administracyjny
Dorota Cygert Pracownik rejestracji
Anna Redecka Pracownik gospodarczy

 

Osoby zgłaszające się na konsultację, w celu uzyskania porady lub pomocy nie muszą posiadać skierowania. Przyjmowane są  zarówno osoby ubezpieczone, jak i nie posiadające uprawnień z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego. Programy realizowane w przychodni obejmują konsultacje i spotkania indywidualne z terapeutami oraz zajęcia w grupach terapeutycznych. Nieodpłatnie placówka oferuje profesjonalną pomoc specjalistów:
- Lekarzy psychiatrów
- Psychologa klinicznego
- Psychologów
- Psychoterapeuty
- Specjalistów terapii uzależnień
- Instruktora terapii uzależnień
- Konsultanta ds. przemocy
- Prawnika
- Pracownika socjalnego

W ramach działalności PORADNI TERAPII UZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU I WSPÓŁUZALEŻNIENIA oraz PORADNI TERAPII UZALEŻNIENIA OD SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH Centrum oferuje leczenie osób uzależnionych od różnych substancji psychoaktywnych (alkohol, narkotyki, leki), udziela pomocy terapeutycznej, psychologicznej i prawnej rodzinom, w których występują problemy związane z nadużywaniem substancji uzależniających, prowadzi różne formy działań profilaktycznych, świadczy pomoc instytucjom zajmującym się rozwiązywaniem problemów uzależnień. Przychodnia oferuje również pomoc osobom uzależnionym „niechemicznie” - nałogowo korzystającym z internetu, komputera, maszyn grających, uprawiającym hazard.

Rejestracji do wszystkich poradni można dokonać osobiście lub telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 20.00 tel. (58) 5629493, (58) 5627195.