Informacje o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

Podstawy prawne działania naszej placówki:

 •     Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654 z późniejszymi zmianami) i przepisy wykonawcze do tej ustawy
 •     Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007r. Nr 70, poz. 473 z późniejszymi zmianami) i przepisy wykonawcze do tej ustawy
 •     Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2012r. poz. 124 z późniejszymi zmianami) i przepisy wykonawcze do tej ustawy
 •     Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U.  z 2005r. Nr 180, poz. 1493 z późniejszymi zmianami) i przepisy wykonawcze do tej ustawy
 •     Uchwała Nr XXIX/246/92 Rady Miejskiej Starogardu Gdańskiego z dnia 27 sierpnia 1992 roku w sprawie powołania jednostki budżetowej Gminy Miejskiej Starogardu Gdańskiego p.n. Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowychw Starogardzie Gdańskim ( z dniem 01.09.1992r.)
 •     Uchwała Nr II/14/98 Rady Miejskiej Starogardu Gdańskiego z dnia 20 listopada 1998 roku w sprawie przekształcenia publicznego zakładu opieki zdrowotnej
 •     Uchwała Nr XLIII/415/2006 Rady Miejskiej Starogardu Gdańskiego z dnia 26 kwietnia 2006 roku w sprawie zmian Statutu Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Starogardzie Gdańskim (wprowadzająca zmianę nazwy jednostki na Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej – Przychodnia Leczenia Uzależnień)
 •     Uchwała Nr XXXV/345/2013 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 30 stycznia 2013 w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej – Przychodnia Leczenia Uzależnień  Starogardzie Gdańskim
 •     Uchwała Nr 64/05/99 Zarządu Miejskiego w Starogardzie Gdańskim z dnia 25 maja 1999r. w sprawie powołania na stanowisko kierownika samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej Pani Marii Berezowskiej
 •     Wpis do Krajowego Rejestru Sądowego
 •     Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Pomorskiego
 •     Statut Samodzielnego Publicznego Zakładu opieki Zdrowotnej – Przychodnia Leczenia Uzależnień w Starogardzie Gdańskim


 Podstawy prawne działania naszej placówki:
 

1) Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2013r. poz. 217 ze zmianami) i przepisy wykonawcze do tej ustawy

2) Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2008r. Nr 164, poz.1027 ze zmianami) i przepisy wykonawcze do tej ustawy

3) Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz.U. z 2011r. Nr 231, poz.1375) i przepisy wykonawcze do tej ustawy
 
4) Ustawa z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz.U. z 2012r. poz. 1356 ze zmianami) i przepisy wykonawcze do tej ustawy

5) Ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (t.j. Dz.U. z 2012r. poz. 124) i przepisy wykonawcze do tej ustawy

6) Ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. Nr 180, poz. 1493 ze zmianami) i przepisy wykonawcze do tej ustawy

7) Ustawa z dnia 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U z 2009r. Nr 52, poz. 417 ze zmianami) i przepisy wykonawcze do tej ustawy

8) Uchwała Nr XXIX/246/92 Rady Miejskiej Starogardu Gdańskiego z dnia 27 sierpnia 1992 roku w sprawie powołania jednostki budżetowej Gminy Miejskiej Starogardu Gdańskiego p.n. Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Starogardzie Gdańskim ( z dniem 01.09.1992r.)

9) Uchwała Nr II/14/98 Rady Miejskiej Starogardu Gdańskiego z dnia 20 listopada 1998 roku w sprawie przekształcenia publicznego zakładu opieki zdrowotnej
 
10) Uchwała Nr XLIII/415/2006 Rady Miejskiej Starogardu Gdańskiego z dnia 26 kwietnia 2006 roku w sprawie zmian Statutu Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Starogardzie Gdańskim (wprowadzająca zmianę nazwy jednostki na Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej – Przychodnia Leczenia Uzależnień)

 11) Uchwała Nr XXXV/345/2013 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 30 stycznia 2013 roku w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej – Przychodnia Leczenia Uzależnień  Starogardzie Gdańskim

12) Uchwała Nr VIII/48/2015 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 25 marca 2015 roku w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Centrum Zdrowia Psychicznego i Leczenia Uzależnień w Starogardzie Gdańskim (wprowadzająca zmianę nazwy jednostki)

13) Uchwała Nr 64/05/99 Zarządu Miejskiego w Starogardzie Gdańskim z dnia 25 maja 1999r. w sprawie powołania na stanowisko kierownika samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej Pani Marii Berezowskiej

14) Wpis do Krajowego Rejestru Sądowego

15) Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Pomorskiego

16) Statut Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Centrum Zdrowia Psychicznego i  Leczenia Uzależnień w Starogardzie Gdańskim

Zasady udostępniania dokumentacji medycznej:
(wyciąg z Regulaminu Organizacyjnego SPZOZ Centrum Zdrowia Psychicznego i Leczenia Uzależnień w Starogardzie Gdańskim)
§ 19
1.    Dokumentacja medyczna udostępniania jest zgodnie z obowiązującymi przepisami pacjentowi, jego przedstawicielowi ustawowemu lub osobie upoważnionej przez pacjenta.
2.    Dokumentacja medyczna jest udostępniana:
1)    do wglądu w siedzibie Centrum,
2)    poprzez sporządzenie jej wyciągów, odpisów lub kopii,
3)    poprzez wydanie oryginału za pokwitowaniem odbioru z zastrzeżeniem zwrotu po jej wykorzystaniu, jeżeli uprawniony organ lub podmiot żąda udostępnienia oryginałów tej dokumentacji.
3.    Udostępnienie dokumentacji medycznej następuje na wniosek pacjenta lub jego przedstawiciela ustawowego bądź osoby upoważnionej przez pacjenta, po wyrażeniu zgody przez kierownika zakładu lub osobę przez niego upoważnioną.
4.    Wnioski o udostępnienie dokumentacji medycznej można składać od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 20.00 w rejestracji Centrum.
5.    Wzór wniosku o udostępnienie dokumentacji medycznej w formie wyciągu, odpisu lub kopii stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego regulaminu.
6.    Wzór wniosku o udostępnienie oryginału dokumentacji medycznej stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego regulaminu.
7.    W przypadku wniosku o udostępnienie dokumentacji medycznej osobie upoważnionej przez pacjenta wymagane jest pisemne upoważnienie.
8.    Wzór upoważnienia do odbioru dokumentacji medycznej stanowi załącznik Nr 3 do niniejszego regulaminu.
9.    Udostępnienie dokumentacji medycznej nastąpi w terminie 7 dni roboczych, licząc od daty złożenia wniosku.
10.    Dokumentację medyczną można odebrać w dni robocze w Statystyce medycznej (pokój nr 23) w godzinach od 8.00 do 15.00.
11.     Wzór pokwitowania odbioru dokumentacji medycznej w formie wyciągu, odpisu lub kopii stanowi załącznik Nr 4 do niniejszego regulaminu.
12.     Wzór pokwitowania odbioru oryginału dokumentacji medycznej stanowi załącznik Nr 5 do niniejszego regulaminu
13.    Dokumentacja medyczna w formie wyciągu, odpisu lub kopii jest udostępniana na koszt wnioskodawcy.
14.     Wysokość opłat ustala się na:
1)    4,00 zł za sporządzenie jednej strony wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej,
2)    0,40 zł za sporządzenie jednej strony kopii dokumentacji medycznej,
3)    3,00 zł za sporządzenie wyciągu, odpisu lub kopii dokumentacji medycznej na elektronicznym nośniku danych.
15.    Opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej dokonuje się w Statystyce medycznej (pokój nr 23) u osoby mającej powierzone obowiązki prowadzenia kasy.
16.    Informacja o dokonaniu opłaty zostaje odnotowana na pokwitowaniu odbioru dokumentacji medycznej.

 

Maria Berezowska-Makowska

wykształcenie wyższe pedagogiczne, studia podyplomowe w zakresie psychologii klinicznej; certyfikat Specjalisty Terapii Uzależnień, superwizor Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii. Posiada rekomendacje do prowadzenia superwizji klinicznej terapeutów i zespołów zajmujących się leczeniem osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych. Członek Pomorskiej Rady Ekspertów ds. Przeciwdziałania Uzależnieniom, biegły sądowy w przedmiocie uzależnienia od substancji psychoaktywnych. Wieloletni praktyk psychoterapii osób będących w kryzysie, cierpiących na zaburzenia depresyjne, lękowe oraz osób ponoszących konsekwencje przeżytej traumy (PTSD, DESNOS). Posiada uprawnienia do prowadzenia terapii osób z syndromem DDA, DDD. Od 1999 roku kierownik SP ZOZ Centrum Zdrowia Psychicznego i Leczenia Uzależnień.

 

Jolanta Ferszka- Bykowska

wykształcenie wyższe medyczne - Akademia Medyczna w Gdańsku, II stopień specjalizacji w specjalności psychiatria. Asystent i wykładowca Uniwersytetu Gdańskiego,  od 2011 roku zastępca dyrektora ds. medycznych oraz ordynator oddziału dziennego Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Gdańsku. Ukończyła Studium Pomocy Psychologicznej i Studium Terapii Uzależnień w Warszawie. Obecnie w trakcie procesu certyfikacji. Od 1999 roku stale współpracuje z naszą placówką.

 

Iwona Jurkiewicz-Pisarska

wykształcenie wyższe medyczne - Akademia Medyczna w Gdańsku. II stopień specjalizacji w specjalności psychiatria. Lekarz biegły w przedmiocie uzależnienia od alkoholu. Ukończyła Studium Pomocy Psychologicznej w Warszawie oraz szkolenie „Diagnoza uzależnienia i metody motywacji do podjęcia leczenia”. Wieloletni praktyk zatrudniony w Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Starogardzie Gdańskim.

Piotr Szymański

wykształcenie wyższe medyczne -  specjalista w dziedzinie psychiatrii,  II stopień specjalizacji w specjalności psychiatria. Wieloletni praktyk zatrudniony w Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Starogardzie Gdańskim. Od 2012 roku konsultuje pacjentów Centrum.

 

Radosław Breska

doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, adiunkt w Zakładzie Patologii Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Gdańskiego. Ukończył Studium Pomocy Psychologicznej oraz Studium Terapii Uzależnień w Warszawie, aktualnie w procesie certyfikacji. Od wielu lat współpracuje z oddziałem terapeutycznym i detoksykacyjnym w Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Starogardzie Gdańskim. 

 

Ryszarda Andrzejewska

wykształcenie wyższe - mgr psychologii, absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego, certyfikowany Specjalista Psychoterapii Uzależnień oraz biegły sądowy w zakresie orzekania uzależnienia od alkoholu. Od wielu lat specjalizuje się w terapii osób uzależnionych od alkoholu, współuzależnionych, DDA oraz doświadczających przemocy w rodzinie. Ukończyła wiele szkoleń i kursów doskonalących umiejętności niesienia pomocy psychologicznej.

 

Janina Czech

wykształcenie wyższe - mgr psychologii, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, biegły sądowy w zakresie psychologii, Studium Terapii Uzależnień w Warszawie - status osoby uczestniczącej w programie szkolenia w zakresie Specjalisty Psychoterapii Uzależnień;  Program Edukacji Psychologicznej w zakresie Terapii Gestalt, kurs z zakresu opieki paliatywnej, Trening Asertywności, Szkoła Trenerów Asertywności, Studium Indywidualnej i Grupowej Pomocy Psychologicznej, szkolenie „Diagnozowanie uzależnienia od alkoholu”, superwizja grupowa metodą Michała Balinta, warsztat „Żywa nadzieja”, szkolenie „Problematyka dziecka krzywdzonego”, szkolenie dla pracujących z dziećmi i młodzieżą ze środowisk zagrożonych uzależnieniami w zakresie socjoterapii, szkolenie „ Prawa i potrzeby dziecka krzywdzonego – granice interwencji w rodzinie”, kurs „ Zespół nadpobudliwości psychoruchowej – diagnoza, kompleksowe metody pracy z zachowaniami problemowymi, budowa systemu opieki”, szkolenie „Zaburzenia odżywiania – anoreksja, bulimia, kompulsywne objadanie”.

 

Aurelia Chyła

wykształcenie wyższe -  mgr pedagogiki; absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego, certyfikowany Specjalista Psychoterapii Uzależnień. Pracuje zarówno z osobami uzależnionymi od alkoholu jak i ich rodzinami. Od wielu lat specjalizuje się w pracy z osobami spółuzależnionymi, osobami z syndromem DDA-DDD, osobami doświadczającymi przemocy w rodzinie. Posiada kwalifikacje i wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą wywodzącą się z rodzin dysfunkcyjnych w zakresie prowadzenia psychoterapii indywidualnej, grupowej, profilaktycznej, treningowo – warsztatowej.

 

Marcin Piotrowski

wykształcenie wyższe -  mgr pedagogiki; certyfikowany Specjalista Terapii Uzależnień. Posiada kwalifikacje do prowadzenia terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach w leczeniu uzależnień, wieloletnie doświadczenie w pracy warsztatowo-szkoleniowej oraz w prowadzeniu terapii indywidualnej i grupowej dzieci, młodzieży i ich rodzin. Od wielu lat realizuje warsztaty z zakresu profilaktyki uzależnień na terenie starogardzkich szkół. Współpracuje z Zespołem Szkół Publicznych w Bytoni.

 

Małgorzata Gencza

wykształcenie wyższe -  mgr pedagogiki; studia podyplomowe w zakresie pomocy psychologicznej. Certyfikowany Specjalista Psychoterapii Uzależnień, pracuje głównie z osobami uzależnionymi oraz z ich rodzinami. Ma doświadczenie w prowadzeniu socjoterapii dzieci, posiada również kwalifikacje do pracy z dziećmi przejawiającymi problemy wynikające z zespołu nadpobudliwości psychoruchowej.

 

Joanna Kuklińska-Szulman

wykształcenie wyższe -  mgr pedagogiki o specjalności pedagogika resocjalizacyjna; Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna,  Studium Terapii Uzależnień w Warszawie, certyfikat Specjalisty Psychoterapii Uzależnień;  warsztat podstaw Analizy Transakcyjnej pt. „Męczący obowiązek, czy praktyczne narzędzie”; warsztat podstaw Analizy Transakcyjnej pt. „ O tym jak uzyskać wolność od wewnętrznych przymusów”;  warsztat podstaw Analizy Transakcyjnej „ Mówić czy nie mówić, czyli o tym co jawne w komunikacji”; szkolenie A.B.C. Terapii Krótkoterminowej Skoncentrowanej na Rozwiązaniu; szkolenie „Mowa ciała kluczem do sukcesu”; warsztat ” Zaniedbanie jako forma przemocy wobec dzieci”; szkolenie „Trening asertywności”; warsztat „Metody integracyjne w pracy z grupą. Wstęp do pedagogiki zabawy”.

 

Izabela Orlikowska-Kawska

wykształcenie wyższe -  mgr pedagogiki o specjalności resocjalizacja; Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Bydgoszczy;  certyfikat Specjalisty Psychoterapii Uzależnień, Studium Pomocy Psychologicznej w Warszawie; Studium Terapii Uzależnień w Warszawie; warsztat „Terapia Krótkoterminowa Nastawiona na Rozwiązanie”,  warsztat „Założenia i podstawy treningu zachowań konstruktywnych terapii uzależnień od alkoholu i współuzależnień z elementami treningu rozwojowego”; szkolenie „Praca z małżeństwem z problemem alkoholowym”; szkolenie „Metody szkolnej interwencji wobec ucznia sięgającego po narkotyki i inne środki uzależniające”; szkolenie „Uzależniona rodzina czy rodzina z problemem uzależnienia”; szkolenie „Psychoterapia krótkoterminowa podejście integrujące”; warsztat  „Komunikacja z pacjentem”; certyfikat „Uzależnienia nie-chemiczne w terapii poznawczo-behawioralnej”; szkolenie „Zaburzenia osobowości u osób uzależnionych”; szkolenie „Psychoterapia indywidualna chorych z bulimią”;  szkolenie „Listy ze świata nocy-praca ze snem w psychoterapii; szkolenie „Ach, powtórz wszystko jeszcze raz…”- psychoterapia pacjentów z natręctwami.

 

 Monika Etz

wykształcenie wyższe -  mgr pedagogiki o specjalności pedagogika społeczna, Uniwersytet Gdański; Studium Terapii Uzależnień w Warszawie - status osoby uczestniczącej w programie szkolenia w zakresie specjalisty psychoterapii uzależnień.

 

 Patrycja Cieślik-Ossowska

wykształcenie wyższe - mgr pedagogiki o specjalności pedagogika społeczna; Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie;  certyfikat Specjalisty w zakresie diagnozy dziecka wykorzystywanego seksualnie oraz jego rodziny – Instytut Psychoterapii we Wrocławiu; Studia Podyplomowe Pomoc Psychologiczna w Dziedzinie Seksuologii – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; w trakcie procesu certyfikacji  do uzyskania Certyfikatu Psychoterapeuty, szkolenie z zakresu wiedzy o problematyce narkomanii; szkolenie „Psychoterapia indywidualna chorych z bulimią”; szkolenie „ Terapia poznawczo-behawioralna dzieci i młodzieży po przebytej traumie (PTSD)”; Studium przeciwdziałania krzywdzeniu dzieci. Obecnie w trakcie szkolenia zakończonego certyfikatem psychoterapeuty.

 

 Teresa Gilla

wykształcenie wyższe - licencjat pedagogiki o specjalności edukacja i poradnictwo zawodowe; Akademia Bydgoska, Szkoła Policealna Pracowników Służb Społecznych; szkolenie z  zakresu  przeciwdziałania przemocy w rodzinie zadaniem dla interdyscyplinarnych koalicji lokalnych; szkolenie ”Prawa i potrzeby dziecka krzywdzonego”; staż w Wojewódzkim Ośrodku Terapii Uzależnienia i współuzależnienia w Gdańsku w grupie dla ofiar doświadczających przemocy w rodzinie; szkolenie „Budowanie lokalnych koalicji przeciwdziałania przemocy w rodzinie”; szkolenie „Podstawy planowania projektu systemowego w kontekście Europejskiego Funduszu Społecznego”; szkolenie „Filozofia pomagania, etyka, wartości i zasady we wspieraniu i pomaganiu ludziom doświadczającym bezdomności”; warsztat „Rozwiązywanie konfliktów i negocjowanie kontraktu socjalnego z klientem pomocy społecznej”; szkolenie „ Wzory pracy socjalnej i motywowanie do zawierania kontraktu socjalnego”; szkolenie „Praktyczne aspekty wsparcia psychologicznego w pomocy społecznej”; szkolenie „Postępowanie w sprawie uchylenia, zmiany bądź stwierdzenia nieważności decyzji ostatecznej”; kurs z zakresu psychotraumatologii ogólnej.

 

 Anna Wodzik średnie - certyfikat konsultanta ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie; Studium Przeciwdziałania Przemocy  w Rodzinie – kurs podstawowy; II stopień Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Warszawie; certyfikat Instruktora Terapii Uzależnień; Studium Terapii Uzależnień dla instruktorów w Warszawie; kurs „Program Rozwoju Osobistego” w Warszawie; Studium Pomocy Psychologicznej w Warszawie; warsztat „Terapia Krótkoterminowa Nastawiona na Rozwiązanie”; szkolenie „Problemy przemocy i zasady interwencji kryzysowej”; warsztat „Umiejętności pomagania w pierwszym kontakcie”; szkolenie ”Prawa i potrzeby dziecka krzywdzonego”;  szkolenie dla instruktorów terapii uzależnień „Prowadzenie Psychoterapii dla Osób Współuzależnionych”; certyfikat „Uzależnienia nie-chemiczne w terapii poznawczo-behawioralnej”; warsztat „Modelowe rozwiązania pomocy osobom po przeżytej traumie". 
   
 PRACOWNICY ADMINISTRACJI, STATYSTYKI I REJESTRACJI
   
Anna Tomaszewska Zastępca kierownika Centrum
Eleonora Polakowska Główny księgowy
Anna Mosińska Starszy specjalista ds. kadrowych, starszy statystk medyczny
Kamila Dobrowolska Starsza sekretarka medyczna, starszy referent administracyjny
Dorota Cygert Pracownik rejestracji

 

Osoby zgłaszające się na konsultację, w celu uzyskania porady lub pomocy nie muszą posiadać skierowania. Przyjmowane są  zarówno osoby ubezpieczone, jak i nie posiadające uprawnień z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego. Programy realizowane w przychodni obejmują konsultacje i spotkania indywidualne z terapeutami oraz zajęcia w grupach terapeutycznych. Nieodpłatnie placówka oferuje profesjonalną pomoc specjalistów:
- Lekarzy psychiatrów
- Psychologa klinicznego
- Psychologów
- Psychoterapeuty
- Specjalistów terapii uzależnień
- Instruktora terapii uzależnień
- Konsultanta ds. przemocy
- Prawnika
- Pracownika socjalnego

W ramach działalności PORADNI TERAPII UZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU I WSPÓŁUZALEŻNIENIA oraz PORADNI TERAPII UZALEŻNIENIA OD SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH Centrum oferuje leczenie osób uzależnionych od różnych substancji psychoaktywnych (alkohol, narkotyki, leki), udziela pomocy terapeutycznej, psychologicznej i prawnej rodzinom, w których występują problemy związane z nadużywaniem substancji uzależniających, prowadzi różne formy działań profilaktycznych, świadczy pomoc instytucjom zajmującym się rozwiązywaniem problemów uzależnień. Przychodnia oferuje również pomoc osobom uzależnionym „niechemicznie” - nałogowo korzystającym z internetu, komputera, maszyn grających, uprawiającym hazard.

Rejestracji do wszystkich poradni można dokonać osobiście lub telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 20.00 tel. (58) 5629493, (58) 5627195.